Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zwemschool de Oceaan

Voor u het contract ondertekent, dient u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

Inschrijving

Inschrijving geschiedt schriftelijk. Als dit per email gebeurd, ontvangt u altijd een bevestiging van deelname, welke u dient uit te printen en mee te nemen naar de eerste zwemles. In deze bevestigingsbrief wordt ook om een kopie van een legitimatiebewijs van de ouders gevraagd. Dit is verplicht en dient u bij u te hebben bij de 1e zwemles. De inschrijfkosten bedragen €25,00 en dienen ten alle tijden voldaan te worden. Ook wanneer u achteraf de deelname aan de lessen laat vervallen.

Cursussen

Bij de deelname aan de versnelde- en turbocursus gelden er afwijkende regels omtrent de garantieperiode. De duur van de versnelde cursus is 6 maanden en maximaal 9 maanden. Voor de turbocursus geldt een minimum van 12-14 weken en een maximum van 6 maanden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Verzuim

Bij afwezigheid, dient u dit telefonisch of schriftelijk te melden(sms of mail). De les kan alleen na 2 maal verzuimd te hebben door ziekte, worden ingehaald. Dit in overleg met de administratie en dmv een doktersverklaring. Bij het inplannen van een inhaalles, dient u aanwezig te zijn. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, komt deze les voorgoed te vervallen. Vakantie is geen reden voor het inhalen van de lessen. Bij het aflassen van de de lessen onzerzijds, zal er gelegenheid zijn deze in te halen. Op christelijke feestdagen komen de lessen te vervallen, deze worden niet in rekening gebracht.Wilt u toch gemiste lessen inhalen, dan is het mogelijk een overzicht te maken van de lessen. Deze extra lessen zullen apart in rekening worden gebracht. De kosten hiervan bedragen €5,00 per les.

Verandering van dag en/of tijdstip

Dit gebeurd alleen in overleg met de coördinator van de lessen (Mohamed).

Betaling

Betaling geschiedt voor aanvang van de 12 lessen. U kunt dit doen door het bedrag over te schrijven naar girorekening NL34INGB4853967 t.n.v. Zwemschool de Oceaan o.v.v. naam en zwemperiode. Er is ook mogelijkheid tot pinnen bij onze administratie en natuurlijk kasbetaling. U ontvangt vooraf aan de betaling een factuur, welke u mee dient te nemen bij een kas- of pinbetaling. Bij niet tijdige betalen (14 dagen), riskeert u een verhoging van €5,00 bij een 1e herinnering en na een 2e herinnering (4 dagen), wordt deze verhoogd met €15,00 en uit handen gegeven aan Intrum Justitia. De lopende periode valt buiten de regels van de afzwemprocedure (zie hieronder)

Opzegtermijn

Opzeggen van de zwemlessen dient uiterlijk schriftelijk te geschieden. Dit kunt u doen door een email te versturen naar info@zwemschooldeoceaan.nl of een opzegbrief in te vullen en te ondertekenen bij onze administratiebalie. Bij opzegging moet u de termijn van 4 weken, geteld vanaf de laatste dag van de lopende zwemperiode, in acht nemen. Bij niet tijdige opzegging wordt er een hele periode (van 12 lessen) in rekening gebracht. Na elke periode van 12 lessen, wordt de periode stilzwijgend verlengd. De kosten voor losse lessen bedragen €15,00 per groepsles en €25,00 per privéles.

Opzegging

Bij tussentijdse beëindiging van de zwemlessen worden niet genoten lessen niet gerestitueerd. Bij opzegging is teruggave van het lesgeld en inschrijfgeld niet mogelijk.

Pasjessysteem

Alle leden zijn in het bezit van een clubpas. Het is verplicht deze pas voorafgaand aan elke les te tonen bij de administratiebalie. De clubpas is tevens ook een bewijs voor het personeel van het Sloterparkbad, dat u lid bent van onze zwemschool. Deze clubpas is en blijft eigendom van Zwemschool de Oceaan en wordt kosteloos verstrekt. Bij verlies hiervan, dient u dit direct te melden. De kosten van een nieuwe pas bedragen €7,50. Bij uitschrijving dient u deze pas in te leveren bij de administratiebalie.

Fotograaf

Met regelmaat bezoekt een fotograaf de zwemzaal, om tijdens de lessen leuke actiefoto’s te schieten. Deze foto’s kunnen voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Mocht u niet akkoord gaan met het fotograferen van uw kind tijdens de lessen, dan verzoeken wij u dit voor de les aan te geven bij de coördinator van onze zwemschool.

Procedure proef- en afzwemmen

Bij het afleggen van het traject richting een diploma, vinden er selecties plaats tijdens de zwemlessen. Hier wordt bepaald door de coördinator welke cursisten deelnemen aan het proefzwemmen. Aan de hand van deze selecties, worden er uitnodigingen afgegeven voor het afzwemmen.